Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond

Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar. Projekten kan exempelvis bidra till ny kunskap, erfarenhetsutbyten och en stärkt nordisk infrastruktur

Under hösten 2020 genomförs en riktad programutlysning som syftar till att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden. Genom utlysningen ges de aktörer som beviljas medel möjlighet att arbeta mer långsiktigt för förändring.

NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet, inkluderat utlysning, bedömning och uppföljningar av resultat.