Skip to main content sv

Beviljade fondprojekt

Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond. Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema. Här kan du också se hur mycket pengar de fått, vilka organisationer som samarbetar och vem som är kontaktperson.


Fondprojekt (65/65)

Samekvinner og bærekraftsmål 5: Strategier for kjønnslikestilling

Med målsättning om jämställdhet och mångfald i Sápmi syftar projektet till att utveckla jämställdhets­politiken för samer och majoritetssamhällen, att stärka... >>

Unges stemmer for likestilling i Norden

Projektet syftar till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska... >>

Young parents, parental leave and gender equality

The project will produce a Nordic overview of on the socio-economic patterns and cultural aspects of parental leave take-up by young parents.... >>

Den digitala bioekonomin – en metodhandbok för en jämställd nordisk bioekonomi

Projektet kommer undersöka hur den digitala omvandlingen påverkar jämställdheten hos unga i den nordiska bioekonomin och hur en digital utveckling kan främja jämställdheten.... >>

Förstå könsojämlikhet bland omsorgsgivare i äldresektorn i Norden

Projektet ska ge ny kunskap som kan öka jämställdheten bland omsorgsgivare i äldresektorn. ... >>

Nordiskt samarbete i jämlikhetsarbete med fokus på maskulinitet

Detta projekt fördjupar det nordiska samarbetet i metod, materialutveckling och nätverk i jämställdhetsarbetet med fokus på maskulinitet.... >>

Nordisk panelsamtale – Feminisme og antifeminisme i Norden

Projektet syftar till att i samband med 15-årsjubiléet för tidskriften Fett under 2019 anordna ett panelsamtal mellan redaktörerna för systertidskrifter i de olika nordiska länderna om läget och situationen för den nordiska feminismen.... >>

Intranordiskt seminarium om HBTQ-flyktingar

Seminariet syftar till att hjälpa forskningsgemenskaperna att hantera svårigheterna när det gäller asyl och integration av HBTQ-personer på intranordisk nivå. ... >>

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel

Det huvudsakliga målet för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor är att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.... >>

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga

Projektet går ut på att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.... >>