Skip to main content sv

Samekvinner og bærekraftsmål 5: Strategier for kjønnslikestilling


Med målsättning om jämställdhet och mångfald i Sápmi syftar projektet till att utveckla jämställdhets­politiken för samer och majoritetssamhällen, att stärka demokratin genom att skapa deltagande och att bidra till kunskap och attitydförändring.

Projektet har två delmål:

1) Skapandet av en gemenskap för att diskutera den moderna samiska kvinnans behov och en plattform för motivation och kunskapsuppbyggnad, genom workshops i norska, svenska och finska/ryska sidorna av Sápmi, samt

2) Empowering av samiska gräsrotskvinnor som utarbetar strategi och plan för jämställdhet i Sápmi.

Unges stemmer for likestilling i Norden


Projektet syftar till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska ungdoms- och studentorganisationer rekryteras ungdomar till projektet, där centrala aktörer för jämställdhet och innovation deltar som drivkrafter i projektet.

Genom Design Thinking som metod och normkritiskt perspektiv utmanas ungdomar till att ta fram specifika lösningar relaterade till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) – baserat på deras perspektiv på jämlikhet som könsnormer, demokrati, segregerade utbildnings- och yrkesval, digitalisering, klimatförändring och mångfald som värdeskapande. Aktiviteterna är kopplade till två nätverkssessioner samt workshops för att förbereda nätverkssessionerna.

Young parents, parental leave and gender equality


The project will produce a Nordic overview of on the socio-economic patterns and cultural aspects of parental leave take-up by young parents under 30 years of age, as well as the consequences of these patterns for gender equality in the labour market and in family life. We will indicate risks of marginalisation of young mothers and fathers, and map how parental leave policies in the various countries are addressing the situation.

An overview report will be produced with research findings and statistics from each country. The results will be disseminated in a seminar. Youth and student NGOs are invited to participate in the gathering of information for the report, as well as in the discussion of the results in the seminar.

Based on the findings of the overview, a research article will be prepared to be published in a scientific journal. The overview is also expected to lead to further applications to produce new research on the take-up and consequences of parental leave by young people.

The project will provide a more nuanced, age-specific understanding of the possibilities and obstacles of gender equality among young parents in the Nordic countries. The similarities and differences in different countries provide valuable input and inspiration for future policies and good practice in promoting a more equal sharing of leave also among young parents, reducing the obstacles of childbearing and improving the wellbeing of young mothers, fathers and their children.

Förstå könsojämlikhet bland omsorgsgivare i äldresektorn i Norden


Projektet ska ge ny kunskap som kan öka jämställdheten bland omsorgsgivare i äldresektorn. Syftet med projektet är att genom två seminarier bygga upp ett brett nätverk samt att genomföra en studie i liten skala. Deltagarna kommer att bidra till att samla befintlig kunskap om kvinnliga omsorgsgivare inom äldreomsorgen som är utsatta för ojämlikhet och sociala orättvisor ur olika perspektiv.

  • Hur kvinnors karriärutveckling som vårdgivare är oförenlig med värdet av deras arbete.
  •  Hur låg lön och tidig pensionering skapar en ojämlik situation för kvinnliga omsorgsgivare i slutet av karriären, med tydliga konsekvenser för deras sociala och ekonomiska status.
  • Hur förhärskande arbetsmarknadspolicyer samspelar i den nordiska välfärdsmodellen när andra jobbsektorer jämförs.

Projektet kommer att bidra till gemensam förståelse och hjälpa till att hantera dessa problem, och även identifiera konkreta brister och specifika sociala och kulturella utmaningar i givna sammanhang. Seminariernas resultat kommer att sammanställas i en kort rapport.

Exporting Nordic models of fatherhood, gender egalitarianism and parental leave


Projektet har studerat hur nordiska modeller för familjepolitik har exporterats och importerats på andra håll i världen. I särskilt fokus var de nordiska modellerna för föräldraledighet, och hur de implementerats i Slovenien, Tyskland och Japan.

Projektet studerade även de nordiska ländernas inverkan på EU:s föräldraledighetsdirektiv. Målsättningen med projektet var att svara på hur nordiska policys har överförts, och vilken betydelse det har haft för politikutvecklingen i Norden.

Deconstructing structural inequality: gender equality in reindeer herding sámi communities


Projektets primära mål är att utveckla ett nätverk för att främja dialog kring strukturell ojämställdhet i renskötarsamhällen. Deltagarna kommer att bidra med att samla in befintlig kunskap om situationen för samekvinnor i renskötarsamhällen, med syftet att skapa förståelse för de olika rollerna som finns för kvinnor och män i gruppen. Projektet kommer att identifiera olika utmaningar, relaterade till ojämställdhet, som finns i renskötarsamhällen. Kunskapen kommer att leda till förslag på möjliga åtgärder för att främja jämställdhet inom renskötarsamhällen i synnerhet, och bland samer i allmänhet.

De övergripande frågorna som projektet belyser är: Hur strukturell ojämställdhet förstås i renskötarsamhällen, med fokus på samesamhällen i de tre nordiska länderna Finland, Norge och Sverige; vilka könsspecifika effekter strukturell ojämställdhet kan få för olika renskötaruppgifter; hur strukturell ojämställdhet förhindrar, eller försvårar, kvinnors tillgång till renskötsel som uppehälle, och vad det får för implikationer för samekvinnors åtnjutande av sina mänskliga rättigheter.

Co-creating gender equality from classroom to organization: Innovations in Nordic welfare


Projektet samlade aktörer i Norden för att diskutera könsbundna utbildningsval, normer kring ledarskap och normer inom organisationer. Genom tre workshops, dit bland andra utbildningsledare, företagsledare, studentorganisationer och utbildningsinstitutioner bjöds in, utbyttes erfarenheter och goda exempel, utvecklades och delades lösningar samt utvecklades den nordiska kunskapen på områdena.

Men in nursing education


I detta projekt undersökte två jämställdhetscentra och två universitet underrepresentationen av män i vården i Norden. Män utgör 2018 bara 2 procent av alla sjuksköterskor på Island, 3,5 procent i Danmark och 9 procent i Norge. För att främja jämställdhet i arbetslivet är det viktigt att öka antalet män i vårdande yrken.

Projektpartnerna kartlade bland annat institutionella metoder och studenter på utvalda sjuksköterskeutbildningar i Island, Danmark och Norge. Baserat på resultaten sammanställdes rekommendationer för att rekrytera och behålla män i vårdutbildning. Resultaten presenterades i en journalartikel år 2018, en rapport och en broschyr med rekommendationer till hur antalet män inom vård- och omsorgsyrken kan ökas. Uppdaterad version av rapporten kommer inom kort.

Jämställt föräldraskap – jämställt arbetsliv


Den ojämna fördelningen av kvinnors och mäns betalda och obetalda arbete är en grundförklaring till ojämställdhet i arbetslivet, och i samhället i stort. Föräldraförsäkringen är avgörande för kvinnors lönearbete, men så länge kvinnor tar ett större ansvar för barn kan jämställdhet i arbetslivet inte nås.

I detta projekt kartlade vi systemen för föräldraförsäkring i de nordiska länderna för att se hur de påverkade kvinnors arbete och mäns uttag av föräldrapenning. Resultaten sammanställdes i en rapport där vi också gav förslag till hur systemen kan förbättras för att öka jämställdheten. Resultaten presenterades för nordiska beslutsfattare vid en lansering i Stockholm och spreds genom kampanjarbete i Sverige, Norge och på Island.

Med projektet ville vi påverka beslutsfattare i de nordiska länderna att driva utvecklingen framåt vad gäller jämställt föräldraskap, och bidra till att nå målen om lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män i Norden.

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus


Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i alla typer av ungdomspolitiska målsättningar, beslut och verksamheter. Konferensen syftade även till att vara ett forum för möten och dialog om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i ungdomsverksamheter, för att på så vis uppmuntra till landsövergripande nätverk.

Konferensen arrangerades i Kalmar 11-12 oktober, 2017. Tema och program arbetades fram av en Advisory Board där företrädare för Kristiansand, Reykjavik, Mariehamn, Kolding och Kalmar kommun ingick. Programmet byggde på gemensamma nordiska jämställdhets- och ungdomspolitiska ambitioner och var uppdelat i fem teman; utbildning och lärande, arbete och självförsörjning, delaktighet och representation, hälsa och exponering samt kultur, media och fritid.

Genom konferensen skapades kontakter mellan yrkesutövare från olika nordiska länder som innebär en spridning av goda exempel som annars skulle haft en mer begränsad räckvidd.

Konferensen hade 102 deltagare (övervägande majoritet från Sverige), 24 organisationer från Norden som deltog i programmet samt sex utställare (samtliga från Sverige).

Kalmar kommun går vidare med en dialog med samverkanspartnerna om en ny konferens för att etablera en nordisk arena för lokala erfarenhetsutbyten för jämställdhetsarbetet i ungdomsmiljöer.

Updated 19 november 2019