Skip to main content sv

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer


För att uppnå jämställdhet måste män engagera sig i arbetet och föreställningar om manlighet utmanas. I de nordiska länderna är politikområdet ”män och jämställdhet” prioriterat och ett antal satsningar görs. Initiativen sträcker sig från mäns våld till föräldraskap och förändring av mansrollen. Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. Faktabladet har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som en del av ordförandeskapet Sveriges prioriterade områden under 2018.

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna


I alla nordiska länder har båda föräldrarna rätt till betald föräldraledighet. Ett jämt uttag har varit en politiskt prioriterad fråga, inte minst för att främja jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Resultatet av reformerna är tydliga: papporna i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen.

Faktablad: Subventionerad barnomsorg för alla


Subventionerad barnomsorg för alla

Ett utmärkande drag för den nordiska barnomsorgen är att den är till för alla – oavsett familjens ekonomi eller koppling till arbetsmarknaden. Verksamheterna har kvalificerad personal, och kännetecknas av ett samspel mellan omsorg och lärande.

Faktablad: Vilka hörs och syns i Norden?


Det offentliga rummet i Norden är fortfarande inte till för alla. Sexistisk reklam, osynliggörande i media samt hat, hot och andra kränkningar
på nätet riskerar att tysta många röster. Samtidigt finns ljuspunkter och goda exempel på lösningar i de olika länderna. Hur kan offentliga rummet bli en plats för alla?

Faktablad: Därför stannar papporna hemma


Pappor i Norden tar ut mer föräldraledighet än genomsnittet i världen. Samtidigt finns stora skillnader mellan de nordiska länderna och trots jämställdhetsframgångar är det fortfarande mammorna som lägger mest tid på att sköta barn. Detta faktablad från NIKK visar hur föräldraförsäkringssystemen ser ut i de nordiska länderna, och hur de påverkar pappors uttag.

Män och jämställdhet


Kartläggningen syftar till att lyfta fram ett antal olika lärande exempel som utgångspunkt för Nordiska ministerrådets fortsatta arbete inom området. Kartläggningen utgår från befintliga sammanställningar på området och innefattar initiativ på nationell och nordisk nivå. De lärande exemplen som valts ut för att visa nordiska bredd och variation resulterar i ett antal främjande respektive hindrande faktorer för ett framgångsrikt förändringsarbete mot ökad jämlikhet mellan könen. Kartläggningen resulterade också i ett antal rekommendationer för Nordiska ministerrådets jämställdhetsarbete.

Updated 27 april 2020