Skip to main content sv

Vårt uppdrag

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, ska bidra till gemensamt lärande genom att strategiskt förmedla forskning, politik, praxis och annan relevant information om jämställdhet och jämställdhetsarbetet i Norden.


I NIKK:s uppdrag ingår att:

  1. Sammanställa och strategiskt förmedla forskning, politik, kunskap och praxis, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv, för att bidra till samarbetsprogrammets genomförande och jämställdhetspolitiken i Norden.
  2. Förmedla och synliggöra MR-JÄM:s verksamhet i olika forum.
  3. Stödja MR-JÄM, deras ämbetsmannakommitté (ÄK-JÄM) och ordförandeskap med kunskapsunderlag och förmedling som bidrar till prioriterade aktiviteter och projekt. I stödet ingår även att dela expertis, erfarenhet, kontakter och kommunikationskanaler av relevans för det nordiska samarbetet.
  4. Ta initiativ till och åta sig aktiviteter i samband med genomförandet av nordiska samarbets-, sektors- och handlingsprogram inom jämställdhet.
  5. Påta sig uppdrag som faller inom NIKK:s verksamhetsområden från övriga Nordiska ministerrådet förutsatt att tilläggsresurser tilldelas och genomförandet är förenligt med övrig prioriterad verksamhet.
  6. Förvalta MR-JÄM:s stödordning, Nordisk jämställdhetsfond, i enlighet med dess riktlinjer. NIKK har också ansvar för att systematiskt följa utvecklingen av fondprojekten och hur de strategiskt kan bidra till samarbetsprogrammets genomförande.

Styrande för verksamheten är också de prioriteringar som har fastställts i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet för perioden 2019-2022 och i sektorprogrammen för jämställdhet för respektive år.

NIKK:s nuvarande uppdrag sträcker sig till och med år 2022.