Skip to main content sv

Demografiska utmaningar i Norden ur ett genusperspektiv


Förändringar i befolkningsstrukturen som beror på en åldrande befolkning, migration och urbanisering framhålls som något som kommer forma framtidens arbetsliv. Den demografiska utvecklingen i Norden leder till nya utmaningar och flera av dem påverkas av att villkoren på arbetsmarknaden skiljer sig åt och upprätthåller en ojämställd och könssegregerad arbetsmarknad – därtill är välfärdslösningar ofta könade. Det är därför viktigt att förstå de mest angelägna demografiska utmaningarna ur ett genusperspektiv.

Inom detta projekt inventerar, sammanställer och förmedlar NIKK forskning som kopplat till den demografiska utvecklingen belyser genusperspektiv på frågor som rör arbetskraftsutbud, omsorgsansvar, välfärdens förutsättningar och regionala skillnader mellan stad och land. I kommande publiceringar avser NIKK särskilt belysa angelägna frågeställningar och perspektiv samt peka på kunskapsluckor.

Tidsspann för projektet
2019-2020

Uppdragsgivare
Nordiska ministerrådet

Kontakt
Elin Engström

Projektbudget