Skip to main content sv

Våra publikationer

Här hittar du forskarrapporter, faktablad och andra publikationer som NIKK har tagit fram i samarbete med forskare och skribenter sedan 2013.


NY RAPPORT

Sexuellt trakasserad på jobbet
– en nordisk forskningsöversikt

Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i arbetslivet i Norden, det har inte minst metoo-uppropen under hösten 2017 visat. Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och identifierar vidare kunskapsbehov inom fältet. Rapporten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014–2019.


Young people, vulnerabilities and prostitution/Sex for compensation in the Nordic countries

Unga personer med erfarenheter av prostitution är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt “Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. Rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/Sex for compensation in the Nordic countries är framtagen inom ramen för projektet.

Till rapporten Young people, vulnerabilities and prostitution/Sex for compensation in the Nordic countries »Publikationer (27/27)

Livsvillkor i Nordens rurala områden ur ett genusperspektiv

2020 2020 NIKK har tagit fram denna kartöversikt tillsammans med Nordregio, Nordiska ministerrådets institution för regionalforskning, för att synliggöra hur kvinnor och mäns livsvillkor ser ut i de nordiska länderna. >>

Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt

2020 Rapporten kartlägger aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden samt identifierar kunskapsbehov på området. Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014-2019. >>

Young people, vulnerabilities and prostitution/sex for compensation in the Nordic countries

2019 Rapporten “Young people, vulnerabilities..." kartlägger och analyserar kunskap om unga med erfarenheter av prostitution i samtliga nordiska länder. >>

Norden fritt från sexuella trakasserier – en förutsättning för jämställdhet

2019 Här presenterar NIKK ett urval av de många initiativ som tagits för att motverka sexuella trakasserier i Norden. >>

Likalön i Norden

2019 NIKK har tagit fram Likalön i Norden för att belysa och jämföra de nordiska ländernas politiska strategier, policys och lagar på likalönsområdet. >>

Sammanfattning: Likalön i Norden

2019 Publikationen är en sammanfattning av Likalön i Norden. >>

Vad säger lagen om Me Too?

2018 En kartläggning av lagstiftning om sexuella trakasserier i Norden. >>

Faktablad: Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer

2018 Detta faktablad lyfter maskulinitetsforskning, visar på politiska initiativ, samt innehåller exempel på nordiska samarbeten inom området. >>

Faktablad: Vem jobbar och när?

2018 Detta faktablad, som visar på orsaker till och konsekvenser av deltidsarbetet, sammanfattar de tre rapporterna Part-Time in the Nordic region I-III. >>

Faktablad: Betald föräldraledighet för båda föräldrarna

2018 Den tidigt utvecklade barnomsorgen är en nyckel till att många kvinnor arbetar i Norden. >>