Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


NY RAPPORT

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden

Hur hanterar Norden jämställdhetseffekterna av covid-19? Pandemins konsekvenser är långt ifrån könsneutrala. Jämställdhetsperspektivet måste finnas med genomgående även i kristider.

Denna publikation sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa. Genom att lära av varandra kan de nordiska länderna stå bättre rustade nu och vid kommande kriser. Publikationen är framtagen av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön. Den bygger på underlag från länderna samt intervjuer med forskare och experter.

Jämställdhetseffekter av covid-19 – Kunskap och initiativ i Norden »


Pågående projekt

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Nordiska ministerrådet samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 har gett NIKK i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag. Detta ska undersöka hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskap och teknik och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.


Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv »

Photo: Johannes Jansson/norden.org